loader

PICADIA gelooft in een open en transparante werkwijze. Alle stappen die ondernomen worden om tot het eindresultaat te komen zullen duidelijk en altijd zichtbaar voor de opdrachtgever te volgen zijn.

1.Briefing van de klant
De klant geeft (mondeling of schriftelijk) zijn wensen aan en formuleert de opdracht van het project en het doel dat hij voor ogen heeft.

2. Debriefing van PICADIA
PICADIA zal de briefing (schriftelijk) samenvatten en met vragen of opmerkingen aanvullen. Deze zal ter goedkeuring naar de klant gestuurd worden en na akkoord (via e-mail of postweg) zal een kostenbegroting opgesteld worden.

3. Begroting
PICADIA zal aan de hand van de goedgekeurde briefing een uitgebreide offerte opstellen met daarin elke fase apart benoemd en duidelijk beschreven. In de offerte zal altijd naar een totaalprijs gestreefd worden. Indien er posten zijn die vooraf niet te berekenen zijn (zoals koerierdiensten) dan zal dit duidelijk vermeld staan.

4. Akkoord en start van het project
Nadat PICADIA van de klant een ondertekende opdrachtbevestiging ontvangen heeft zal een planning opgesteld worden waarin ook eventuele derde partijen zoals drukkers, fotografen en illustratoren opgenomen zijn. De deadline van de opdracht (leveren van het drukwerk, plaatsen van de website op het world wide web of desgewenst het aanleveren van de digitale bestanden aan de klant of een door de klant aangewezen productiebedrijf) zal vastgesteld worden.

5. Aan het werk …
Na akkoord zal PICADIA de werkzaamheden opstarten.

PICADIA onderscheidt in het algemeen vier fasen:
Fase 1: voorbereiding, inventarisatie en formulering van de opdracht.
Fase 2: ontwerp en uitwerken van de ideeën in schetsvorm, overleg met klant, presentatie van het uiteindelijke ontwerp en/of plaatsing van de pilotwebsite op een door de klant te bezoeken webadres (de bouw van de website kan online gevolgd worden).
Fase 3: correctieronde(s), uitwerking van het uiteindelijke ontwerp en voorbereiding van het document voor de drukker/productiebedrijf en/of plaatsen van de voorlopige website op een door de klant te bezoeken webadres.
Fase 4: besprekingen met drukker/productiebedrijf, productiebegeleiding en beoordelen van proeven of uitvoerig testen van de gerealiseerde website.

Elk resultaat van een nieuwe fase wordt aan de klant ter goedkeuring voorgelegd en pas na akkoord zal aan de volgende fase begonnen worden. Voordat de uitwerking plaats vindt zullen de ideeën in de vorm van (digitale-) schetsontwerpen uitvoerig besproken en/of via pdf’s ter overleg aangeboden worden. In het geval van grote en complexe opdrachten zal PICADIA echter een uitgebreide presentatie (desgewenst bij de klant) verzorgen.

7. Drukwerk
Bij een drukwerkofferte worden altijd ook prijzen aangevraagd voor betrouwbare kleurenprints, zodat vooraf kleur, materiaal en kwaliteit kan worden gecontroleerd. Daarnaast zal de klant monsters van het gekozen papier of een dummie van het te vervaardigen boek ontvangen zodat het eindresultaat inzichtelijk wordt.

8. Oplevering van een project
De eindoplevering van een project wordt door de klant voor akkoord ondertekend en de opdracht is afgesloten.

NEEM CONTACT OP